Wednesday, March 25, 2009

Thrips spp @ Kutu Trip

Kategori : Serangga
Nama Saintifik : Thrips spp
Nama Biasa : Kutu Trip

Bahan Aktif : Acetamiprid
Jenama : Mospilan 20% WSC

Bahan Aktif : Diafenthiuron
Jenama : Pegasus 250SC

Bahan Aktif : Imidacloprid
Jenama : Admire 200SL
  Confidor
  Confidor 100SL
    Confidor 200SL
  Elektra
  Fantasia
  Fusilier 18.3SL
  Imida 200
  Indigo
     Mafidor
  Mattador
  Nascent 18.2SL
  Nexus 18.3SL
  Pack-It 200
     Palisade 18.2 SL
  Provado 200SL

Bahan Aktif : Imidacloprid + Cyfluthrin
Jenama : Confidor Matrix

Bahan Aktif : Spinosad
Jenama : Success 25SC

Bahan Aktif : Carbosulfan
Jenama : Brightage 25 SC
  Synton 25EC

Bahan Aktif : Chlorpyrifos
Jenama : Lorsban 40EC
  Zesban
  Zesban 45

Bahan Aktif : Chlorpyrifos + Cypermethrin
Jenama : Accurate-Ace
  Agent 505
  Dewana Cyperchlor 505
  Dragon 505
  Energy 505
  Kayak 505
  Naga 505
  Pyriban SP
  Starfos 505

Bahan Aktif : Cypermethrin
Jenama : AGR Cylac 10EC
  AGR Cyma 10EC
  AGR Jola 10EC
  Consult 5 EC
  Cosmo 35
  Crescent 5EC
  Farmsect 550
  Larvin
  Nullecide 10EC
  Unitrin 5EC
  Zattack 150

Bahan Aktif : Deltamethrin
Jenama : Delta 1.4EC
  Delta 2.5EC
  Deltafos 1.4EC
  Destin 1.4EC
  Fujita B
  Lonsat
  Wesilin 1.40

Bahan Aktif : Dimethoate
Jenama : Dimeto 400
  Dimexion 40
  Fezmet
  Fezmet 40
  Lexide 400EC
  Roction 400
  Vita Dimethoate

Bahan Aktif  : Fenvalerate
Jenama : Sumitox 3.0

Bahan Aktif : Fipronil
Jenama : Regain 500
  Regent 50SC

Bahan Aktif : Lambda-Cyhalothrin
Jenama : Recca 280
  Trekker 28

Bahan Aktif : Malathion
Jenama : SK Malathion

Tetranychus spp @ Hamama Merah

Kategori : Serangga
Nama Saintifik : Tetranychus spp.
Nama Biasa : Hamama Merah

Bahan Aktif : Amritaz
Jenama : Arthur 21.7EC
  Comatec 21.6
  Mirax 216
     Mitac
  Vintage 21.7EC

Bahan Aktif : Dimethoate
Jenama : Dimet 40
  Dimeto 400
  Roction 400

Bahan Aktif : Lambda-cyhalothrin
Jenama : Recca 280
  Trekker 28

Bahan Aktif : Malathion
Jenama : BM Malathion 84,
  Hextar Malathion 57,
  Mapa Malathion 57,
  ZA Malathion 84 EC.

Bahan Aktif : Sulfur
Jenama : Microthiol 80WG

Bahan Aktif : Diafenthiuron
Jenama : Pegasus 250SC

Bahan Aktif : Flufenoxuron
Jenama : Cascade 2EC

Scirtothrips Dorsalis @ Kutu Trip

Kategori : Serangga
Nama Saintifik : Scirtothrips Dorsalis
Nama Biasa : Kutu Trip

Bahan Aktif : Cypermethrin
Jenama : Chiptrin 5.5,
     Nong Dat 500,
    RH Cyper 5

Bahan Aktif : Deltamethrin
Jenama : Deltatox 140

Bahan Aktif : Imidacloprid
Jenama : RH Imidacliprid,
  SK Imildacloprid.

Bahan Aktif : Fipronil
Jenama : Regain 500

Polyphagotarsonemus Latus @ Hamama

Kategori : Serangga
Nama Saintifik :Polyphagotarsonemus Latus
Nama Biasa : Hamama

Bahan Aktif : Diafenthiuron
Jenama : Pegasus 250 SC

Bahan Aktif : Fenpyroximate
Jenama : Ortus 5%SC

Bahan Aktif : Fenpyroximate + Propargite
Jenama : Scoremite

BahanAktif : Spirodiclofen
Jenama : Envidor

Bahan Aktif : Sulfur
Jenama : Microthiol 80WG

Tuesday, March 24, 2009

Aphis @ Kutu Daun

Kategori : Serangga
Nama Saintifik : Aphis spp.
Nama Biasa : Kutu Daun

Bahan Aktif : Chlorpyrifos
Jenama : Logic 75

Bahan Aktif : Chlorpyrifos + Cypermethrin
Jenama : Dewana Cyperchlor 505,
  Dragon 505,
  Energy 505,
  Kayak 505,
  Naga 505

Bahan Aktif : Deltamethrin
Jenama : Cothrin,
  Cracko,
  Deltam,
  Destin 1.4 EC,
  Detin,
  Vancis,
  Vanthrin 1.4 EC.

Bahan Aktif : Esfenvalerate
Jenama : Sumi-Alpha 28

Bahan Aktif : Imidacloprid
Jenama : Confidor,
  Fusilier 18.3SL,
  Imida 200,
  Indigo,
  Nascent18.2SL,
  Nexus 18.3SL,
  Pack-It 200,
  Palisade 18.2SL
  RH Imidacloprid,
  SK Imidacloprid.

Bahan Aktif  : Cypermethrin
Jenama : AGR Cylac 10EC,
  AGR Cyma 10EC,
  AGR Jola 10EC,
  Chiptrin 5.5,
  Consult 5 EC,
  Contest 50EC,
  Cosmo 35,
  Crescent 5 EC
  Cyper 50EC,
  Cyperin 550.
  Cypersing 550,
  Farmsect 550,
  Kencis 1600,
  Ken-Cyper 1600,
  Larvin,
  Mythrin,
  Nong Dat 500,
  Nullecide 10EC,
  RH Cyper 5,
  Unicide 5.5EC,
  Unitrin 5EC,
  Zattack 150.

Bahan Aktif : Dimethoate
Jenama : Dimet 40,
  Dimexion 40,
  Fezmet,
  Fezmet 40,
  Halex Dimethoate 38EC,
  Kenlogo,
  Lexide 400EC,
  Logor,
  Logor Blu,
  Vita Dimethoate.

Bahan Aktif : Fenvalerate
Jenama : Sumicidin 10% WP,
  Sumitox 3.0

Bahan Aktif : Malathion
Jenama : BM Malathion 84,
  Hextar Malathion 57,
  Mapa Malathion 84
  WA Malathion 84.
  ZA Malathion EC

Panduan Penggunaan Racun Berdaftar

Assalamualaikum dan salam sejahtera

Bagi membantu pengusaha baru dan peminat tanaman cili meningkatkan ilmu mengenai penggunaan racun, saya cuba sebaik mungkin untuk memaparkan bahan rujukan yang diharapkan dapat membantu anda semua.

Perkara penting yang anda perlu fahami.
1. Mula lakukan kawalan penyakit/ seranganhanya apabila terdapat tanda-tanda serangan melebihi tahap ambang aplikasi.

2. Jangan gunakan kadar yang lebih tinggi dari yang disyorkan.

3.  Utamakan penggunaan racun dalam kategori toksid keracunan rendah iaitu dalam kumpulan Kelas IV.

4. Jika rawatan/ semburan perlu diulangi:
i. Patuhi jadual kekerapan dan had maksimum penggunaan racun yang dibenarkan; dan
ii. Selang-selikan dengan penggunaan racun perosakyang mempunyai cara tindakan berbeza.

5. Penggunaan racun hendaklah dihentikan beberapa hari sebelum mengutip hasil berpandukan kepada Tempoh Dilarang Mengutip Hasil.

6. Baca label racun sebelum guna dan patuhi segala arahan yang tercatat pada label.

Maklumat di atas adalah peraturan asas penggunaan racun. adalah diharapkan perkara asas ini dapat dipraktikkan. Maklumat mengenai penyakit dan racun akan disediakan secara bersiri. Nantikan keluaran siri tersebut.

Sekian, terima kasih,